= гарантирано качество на предлаганите изделия и оптимални решения за Вашите задачи!

» LED Technologies Bulgaria предлага пълен спектър оптоелектронни компоненти - светодиоди, лазери и фотодиоди от ултравиолетовата до средната инфрачервена област (360-5000 нм), а също така изделия на тяхна основа. Фирмата е представител на тайванската фирма "Ficerl", специализирана в производството на апаратура за мониторинг, контрол и управление на техническите средства за нуждите на бизнеса. Повече...НОВИНИ:
» През целият месец май персоналът на фирмата е в Москва на изложба "Связь-Экспоком" и в Санкт-Петербург


Светодиоди, фотодиоди и изделия на тяхна основа, уникално светодиодно осветление

Суперярки свето- диоди в корпуси 3mm, 5mm и "пираня", с тесен, среден и широк ъгъл на излъчване. Мощни светодиоди с Ламбер- товски излъчвател.

Високоефективни SMD светодиоди: 3528 - с работен ток 20mА и 5050 - с три чипа в един корпус /3х20 mА/. Мощни SMD светодиоди върху керамика AMOLUX; модули на тяхна основа.

Качествени, тънки и леки светодиодни линийки и гъвкави светодиодни ленти в различни цвето- ве, подходящи за външни реклами и интериорни решения.

Уникално светоди- одно осветление, съобразно желани- ята на клиента. Светодиодна реклама.

Светодиоди и фо- тодиоди от сред- ната ИЧ област – идеален компонент за създаване на портативни опти- чески анализатори на химически вещества от ново поколение.

Светодиоди и фо- тодиоди, покрива- щи напълно сред- ния инфрачервен диапазон 1600÷5000 nm

Светодиодни мат- рици от средната ИЧ област за ана- лиз на многокомпо- нентни газови, теч- ни и твърди среди

Специално разра- ботени за светоди- оди и фотодиоди от средната ИЧ област импулсни захранва- щи блокове, усилва- тели. Оптически сенсорни модули

Лазери и модули, телекомуникационно оборудване

Супермощни полу- проводникови ла- зери със средна мощност до 4 W, импулсна мощност до 100 W, с при- ложение в медицината, за ря- зане, заваряване, локализиране.

Червени, зелени и инфрачервени ед- норежимни лазер- ни диоди с мощност от 5 до 100 mW, лазерни модули с колимираща оптика

Лазерни и фото- приемни модули за влакнесто-оптични комуникационни линии, оптични трансивери, CWDM модули

Телекомуникацион но оборудване: мултиплексори, измервателно оборудване за влак- несто-оптични комуникации. Видеонаблюдение

Модули за IP мониторинг и аналогови датчици

Модули за IP мониторинг

Аналогови датчици за влажност, темпе- ратура, движение, напрежение, дим, вода и др.

   

LED      OPTOtech    

LED Technologies Bulgaria ООД, 7700 Търговище, ул.“Палаузов” 8, вх. В, ап. 4
GSM +359 898 778128 ; E-mail: office@ledbg.eu

Webmaster | ©2009 LED Technologies Bulgaria LTD